Úvod » HNOJIVA NA ROSTLINY » UNIVERZÁLNÍ » FANTAZIE - NPK mikro - kapalné hnojivo 500 ml


    

FANTAZIE - NPK mikro - kapalné hnojivo 500 ml

 

Číslo produktu: 005183
Výrobce: AgroBio
Počet ks na paletě / v kartonu: -/10

Univerzální komplexní kapalné hnojivo s obsahem základních a stopových živin, růstového stimulátoru a vitamínu B1 pro zeleninu, ovoce nebo okrasné rostliny.

 
Obsah živin: 
NPK  (12-10-11) + mikroprvky + stimulátor + vitamín B1


Jak účinkuje?

 • pro růst, kvetení a pro úrodu rostlin
 • vitamín B1 = podporuje zakořeňování a rozvoj kořenového systému rostlin
 • NKP a mikroprvky zlepšují kondici rostlin  (při příznacích zasychání listů, při pozastaveném/zabržděném vzrůstu, při malé tvorbě květů nebo plodů, při půdě chudé na živiny)
 • proti fyziologickým poruchám - srdéčkové hnilogy, chlorózy, dutost a hniloby košťálů
 • pro pravidelnou výživu rostlin
 • posiluje dobrou kondici a zdraví rostlin


Pro jaké rostliny?

 • pro okrasné rostliny a dřeviny
 • zeleninu
 • ovocné stromy a keře


Jak jej použít?

 • jednoduchá aplikace zálivkou nebo postřikem na listy
 • s výživou již začít na jaře, a to v době, kdy jsou listy rozvinuté
 • aplikaci hnojiva je dobré opakovat v 10–14 denních intervalech
 • za celou vegetaci doporučuje provést alespoň 4–6 aplikací hnojiva
 • optimální teplota pro příjem živin rostlinami je 20-21˚C
 • poslední aplikaci provádíme 2-3 týdny před sklizní úrody
 • hnojivo je možné aplikovat rovněž formou zálivky, především u zahrádkařsky pěstovaných rostlin, pokojových rostlin nebo balkónových rostlin (aplikuje v 2–3 týdenních intervalech)

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
NDE3YzExY