Úvod » OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM » PACHO-LEK Kuna 250 ml


    

PACHO-LEK Kuna 250 ml

 

Číslo produktu: 002172
Výrobce: AgroBio

 
Pachový koncentrát pro odpuzení kun z aut, půd, chlévů, aj.


Proč jej použít?

 • pro vytvoření pachového ohradníku proti kunám
 • přípravek se vstřikuje do nosiče s otevřenými póry (např. houbička na mytí nádobí) o velikosti tenisového míčku
 • nosič přilepte např. na víčko od sklenice a umístěte v daném prostoru (pevně položit, pověsit) = nikdy neaplikujte přípravek na pevné části (např. trámy půdy, motor auta, aj.) = kvůli silnému aromatu!!!
 • účinnost aktivní látky je třeba obnovit každé 1-2 měsíce 
 • patentované plnění lahví koncentrátem tzv. BOV (bag-on-valve) = láhve jsou plněny pouze koncentrátem (25% koncentrátu zdarma v láhvi), koncentrát se nemísí s hnacím plynem, koncentrát se aplikuje do nosiče tlakovým vzduchem, nedochází ke kontaminaci oděvu pachovou látkou, láhev je funkční v jakékoli poloze)
 • vhodný produkt pro ochranu půdy, chlévů nebo motorů aut před kunou
 • na přírodní bázi
 • celoroční použití (bez ohledu na teplotu)


Jak jej použít?

 • příprava mobilního ohradníku: nosič (např.houbička velikosti tenisového míčku) + víčko od sklenice
 • nosič připevněte (přilepte) na víčko od sklenice a umístěte do prostoru (vzdálenost mezi nosiči min. 5 m)
 • po umístění a upevnění v prostoru pak opatrně aplikujte přípravek do nosiče
 • při aplikaci je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k zamoření sousedních ploch
 • pracujte v ochranných rukavicích

Aplikace proti kunám v motorovém prostoru:

 • položte víčko s nosičem a koncentrátem pod auto = nikdy neaplikujte přímo do motorového prostoru nebo na auto = kvůli silnému aromatu!!


Aplikace:

 • obsah láhve před použitím protřepejte
 • nasaďte na ventilek aplikátor s trubičkou
 • aplikujte do nosiče (např. houbičky)
 • krátce stiskněte aplikátor s trubičkou po dobu 1-2 vteřin


Upozornění:
 Při aplikaci koncentrátu stačí aplikátor pouze jemně zmáčknout. Nikdy neaplikukjte na pevné části, např. trámy, rámy budovy, auta. Díky silnému aroma, byste se nemuseli zápachu zbavit!  Doporučujeme používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, aj.= kvůli silnému aromatu)!

 

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

 

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli
nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje levandulový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: kyselina isovalerová; propan-2-ol; aceton
ZGJlOTg